top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Autodoprava Petr Matoušek
IČ: 09566830

1)Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky pronájmu vozidel, práva a povinnosti Pronajímatele, kterým je Petr Matoušek IČ:09566830 a Nájemců motorových vozidel. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o nájmu vozidla. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou závazná pro Pronajímatele i Nájemce a lze je měnit jen dohodou smluvních stran, a to výhradně písemnou formou (dodatky, změny ve smlouvě).

2)Nájemcem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo instituce, která splňuje podmínky pro uzavření smlouvy, tak jak je stanovuje Pronajímatel. Splněním podmínek ze strany Nájemce nevzniká Nájemci právní nárok na uzavření smlouvy o pronájmu vozidla. Pronajímatel si vyhrazuje právo smlouvu se zájemcem o pronájem kdykoliv neuzavřít.

3)Nájemce – fyzická osoba musí splňovat následující podmínky: – státní občanství ČR (v jiném případě bude posouzeno individuálně), platný občanský průkaz , platný řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, které platí již nejméně 18 kalendářních měsíců, u nových zákazníků doklad pro ověření adresy trvalého bydliště (SIPO, bank. výpis, účet za telefon apod.), kauce v hotovosti, jejíž výše je stanovena individuálně podle typu nájmu,viz aktuální Ceník autopůjčovny.

4)Nájemce – právnická osoba (popř. OSVČ) nebo instituce musí splňovat následující podmínky: aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list nebo jiná listina tohoto charakteru (Pronajímatel si může vyžádat i jinou listinu např. Osvědčení o přidělení DIČ apod.), písemná objednávka s podpisem statutárního zástupce popř. OSVČ, popřípadě s podpisem zmocněnce na základě plné moci popř. pověřeným pracovníkem příslušného oddělení. řidič popř. řidiči vozidla (zaměstnanci/pověřené osoby) doloží platný řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, které platí již nejméně 18 kalendářních měsíců, kauce v hotovosti, lze dohodnout individuálně.

5)Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla. Před uzavřením smlouvy o pronájmu bude Nájemce seznámen s obsluhou a údržbou pronajímaného vozidla (dále jen „vozidlo“). Uzavřením smlouvy Nájemce prohlašuje, že ovládá řízení a obsluhu vozidla v potřebném rozsahu a nejsou mu známy žádné překážky v řízení (zdravotní, právní apod.). Je-li ve smlouvě uvedena jiná/další osoba, oprávněná užívat vozidlo (řidič/skupina řidičů), platí pro ni totéž a za správnost a pravdivost prohlášení ručí Nájemce.

6)Vozidlo smí používat pouze Nájemce popř. osoby, které jsou uvedeny ve smlouvě jako osoby, které jsou oprávněné vozidlo užívat. Pokud na straně Nájemce vzniknou v době trvání smlouvy nové skutečnosti, které by mohly být v rozporu s těmito obchodními podmínkami, je Nájemce povinen bezodkladně o nich informovat Pronajímatele.

7)Na základě smlouvy přenechává Pronajímatel Nájemci k užívání motorové vozidlo. V době trvání nájemní smlouvy užívá nájemce vozidlo na vlastní nebezpečí. Technický stav, rozsah povinné výbavy (dle Zák. č.361/2000 Sb.), rozsah doplňkové výbavy a příslušenství, objem pohonných hmot v nádrži jsou uvedeny v protokolu u předání vozidla.

8)Za pronájem vozidla přísluší Pronajímateli odměna ve formě nájemného, které je hrazeno Nájemcem. Výše nájemného se řídí podle Ceníku , individuální dohodou. Cena, která je uvedená ve Smlouvě je vždy závazná, změnu lze učinit pouze písemným dodatkem ke Smlouvě s podpisy obou stran. Pronajímatel může před uzavřením smlouvy vyžadovat od Nájemce hotovostní kauci, která je Nájemci následně vrácena v plné výši při řádném vrácení vozidla. Vzniknou-li Pronajímateli v souvislosti se smlouvou jakékoliv pohledávky za Nájemcem, souhlasí Nájemce s tím, že mohou být přednostně hrazeny z této kauce. Výše kauce se řídí podle aktuálního ceníku nebo dohodou.

9) Vozidlo se vrací se stejnou zásobou pohonných hmot, s jakou bylo zapůjčeno. V opačném případě bude Nájemci doúčtována částka nedotankovaných spotřebovaných pohonných hmot. Cena pohonných hmot je stanovena dle platného ceníku půjčovny. Množství a typ pohonných hmot je uvedený protokolu o předání vozidla.

10) Nájemné je hrazeno Nájemcem při vrácení vozidla, nebo dle individuální dohody. U dlouhodobých pronájmů (více než 1 měsíc) je Nájemce povinen hradit nájemné průběžně, vždy po měsíci užívání. Nájemné je hrazeno hotově, případně převodem na účet.

11) Pokud Nájemce neuhradí nájemné včas, Pronajímatel mu bude účtovat smluvní pokutu ve výši 5% denně z dlužné částky.

12)Denní nájemné se rozumí nájemné za použití vozidla na dobu 24 hodin od zapůjčení. Měsíčním paušálem se rozumí nájemné za používání vozidla po dobu 30-ti dnů.

13) Pokud není uvedeno jinak, vrací se vozidlo nejpozději k termínu, který je uvedený ve Smlouvě. Pokud není uvedeno jinak, vrací se vozidlo v místě provozovny na adrese: U Konopáče 484, Častolovice 517 50. V případě dohodnutého přistavení / vyzvednutí vozidla, lze dohodnout individuálně.

14) Pokud nedojde ve stanoveném termínu k vrácení vozidla, bude to považováno za závažné porušení smlouvy a Pronajímatel si v tomto případě vyhrazuje právo podniknout potřebné kroky k zajištění vozidla. Za dobu prodlení bude Nájemci účtováno nájemné ve dvojnásobné výši a dále všechny náklady, které Pronajímateli v souvislosti se zajištěním vozidla bezprostředně i následně prokazatelně vzniknou.

15) V případě situace popsané v čl.14 může Pronajímatel využít všech zákonných prostředků, aby zajistil své vozidlo od Nájemce, který ho neoprávněně užívá. Může to být např. u Policie ČR podání trestního oznámení pro podezření z trestného činu podvodu a neoprávněného užívání cizí věci., spolu s vyhlášením celostátního pátrání po pohřešovaném vozidle.

16)Pronajímatel si vyhrazuje právo nepovolit Nájemci vozidlo dále pronajímat (podnajímat) třetím osobám. Vozidlo smí být používáno Nájemcem pouze tak, jak je obvyklé. Je zakázáno používat ho mimo značené komunikace nebo ke sportovním účelům. Bez souhlasu Pronajímatele nesmí být prováděny žádné opravy nad rámec běžné údržby, žádné úpravy a zásahy do vzhledu nebo funkce vozidla. Ve vozidle je zakázáno kouřit. Za porušení tohoto zákazu je Pronajímatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč.

17) Nájemce je povinen v případě dlouhodobého pronájmu vždy přistavit vozidlo k pravidelné technické prohlídce popř. plánované údržbě na základě dohody stran smlouvy.

18) V případě technických problémů, dopravní nehody, jiného poškození vozidla nebo odcizení vozidla je Nájemce povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Pronajímatele. Následně je Nájemce povinen řídit se pokyny Pronajímatele, které se budou týkat řešení a odstraňování následků této události na vozidle. Bez vědomí a souhlasu autopůjčovny nesmí Nájemce při poruše nebo dopravní nehodě jakkoliv opravovat poškozené vozidlo, rovněž nesmí s vozidlem jinak manipulovat (např. odtažení). Výjimku tvoří případy, kdy to nařídí Policie ČR popř. vozidlo brání provozu nebo bezprostředně ohrožuje zdraví či majetek jiných osob.

19)V případě dopravní nehody je Nájemce povinen kontaktovat příslušný orgán Policii ČR, která kompletně a správně sepíše Zápis o dopravní nehodě. V opačném případě může být na základě rozhodnutí pojišťovny dopravní nehoda posouzena jako zaviněná Nájemcem.

20) V případě Nájemcem nezaviněné dopravní nehody není Nájemce povinen platit spoluúčast na nehodě.

21) V případě Nájemcem zaviněné dopravní nehody je Nájemce povinen uhradit celou vzniklou škodu. Pokud je škoda vyšší než 5.000,- Kč, je Nájemce povinen uhradit spoluúčast na nehodě ve výši 5% z vzniklé škody, nejméně však 5.000,- Kč, rozhodující je výpočet pojišťovny popř. výsledky šetření Policie ČR.

22) V případě odcizení vozidla není Nájemce povinen platit spoluúčast. Vozidlo však musí být řádně uzamčeno, pokud je vybaveno zabezpečovacími prvky např. zamykání řadicí páky, musí být použito. V tomto případě je rozhodující výsledek šetření Policie ČR. Pokud dojde k odcizení, kdy vozidlo nebylo řádně uzamčeno nebo zabezpečeno, je Nájemce povinen zaplatit pokutu 10.000,- Kč.

23) Pokud pojišťovna nebude krýt náklady na likvidaci škodní události z důvodu závažného pochybení ze strany Nájemce, může Pronajímatel na Nájemci vymáhat vzniklou škodu v plné výši. Jedná se například u nehody způsobené pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a návykových látek, popř. nehody způsobené závažným porušením dopravních předpisů apod.

24)V případě poškození vozidla Nájemcem způsobem, který není dopravní nehodou a nevztahuje se na něj pojištění vozidla, je Nájemce povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Jedná se zejména o nesprávné používání, průrazy pneumatik, poškození interiéru, natankování nevhodného typu pohonných hmot apod.

25) V případě závažného porušení Smlouvy o nájmu si Pronajímatel vyhrazuje právo na jednostranné zrušení nájemní smlouvy a právo na zajištění vozidla, jak je uvedeno v čl.14 a 15 těchto obchodních podmínek. Dále je v tomto případě Pronajímatel oprávněn Nájemci naúčtovat veškeré škody a náklady, které na vozidlu v přímé souvislosti závažného porušení smlouvy vzniknou.

26)Závažným porušením Smlouvy o nájmu se rozumí nesprávné používaní vozidla, používání vozidla osobami neuvedenými ve smlouvě, nevrácení vozidla v termínu uvedeném ve smlouvě, neuhrazení popř. pozdní uhrazení nájemného, závažné porušování dopravních předpisů (např. jízda v opilosti apod.), neohlášení dopravní nehody nebo jiného většího poškození vozidla Pronajímateli, neohlášení závažné technické poruchy Pronajímateli, nepřistavení vozidla k pravidelným servisním prohlídkám k Pronajímateli.

27)Bude-li ve smlouvě o nájmu vozidla dohodnuto ujednání, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, popřípadě jej doplňuje, má přednost ujednání ve smlouvě o nájmu.

28) Nájemce vysloveně souhlasí s tím, aby Pronajímatel jeho osobní údaje zpracovával, ukládal a používal za účelem nájemní smlouvy.

bottom of page